Przejdź do treści

Przegląd techniczny budynków – kiedy należy go wykonać? Wszystko, co musisz wiedzieć

  • przez

Przegląd techniczny budynków to jedno z ważniejszych zadań, które powinno być przeprowadzane regularnie przez właścicieli i zarządców budynków. Jest to obowiązkowe i wymagane prawem, a jego celem jest utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom budynku.

A group of buildings undergoing technical inspection, with engineers and equipment present

W Polsce istnieją szczegółowe przepisy określające, kogo dotyczy obowiązek przeprowadzania przeglądu technicznego budynku, co należy skontrolować oraz jak często należy wykonywać takie przeglądy. Według prawa budowlanego, przegląd roczny budynku jest obowiązkowy i powinien być przeprowadzany co najmniej raz w roku. W ramach takiego przeglądu należy skontrolować stan techniczny budynku, instalacji oraz przewodów.

Warto podkreślić, że przegląd techniczny budynku to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale również dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników budynku. Regularne przeprowadzanie przeglądów pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych usterek i awarii, co z kolei minimalizuje ryzyko wypadków i pozwala na szybką interwencję w przypadku potrzeby.

Podstawowe informacje o przeglądzie technicznym budynków

A technician conducting a technical inspection of buildings with tools and equipment, examining the structure and documenting findings

Definicja i cel przeglądu technicznego budynku

Przegląd techniczny budynku to kontrola, która przeprowadzana jest cyklicznie, w celu sprawdzenia stanu technicznego budynku. Kontrola ta obejmuje między innymi sprawdzenie elementów budynku i instalacji, które są narażone na niszczące działanie czynników atmosferycznych i czynników wynikających z użytkowania. Celem przeglądu technicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników budynku oraz przedłużenie jego żywotności.

Prawne aspekty przeglądów technicznych

Przegląd techniczny budynku jest obowiązkowy i określony jest w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Według tych przepisów, przeglądy techniczne budynków należy przeprowadzać w określonych odstępach czasu, zależnych od wielkości i rodzaju budynku.

Osoba przeprowadzająca przegląd techniczny budynku musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz być zatrudniona w firmie, która posiada koncesję na wykonywanie takich prac. Ponadto, osoba ta musi zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzeniu kontroli technicznej.

W przypadku braku przeprowadzenia przeglądu technicznego budynku, właściciel może być ukarany grzywną lub nawet pozbawiony prawa do użytkowania budynku.

Rodzaje i częstotliwość przeglądów technicznych

A building inspection schedule displayed on a calendar, with different types and frequencies of technical inspections clearly labeled for reference

Przeglądy techniczne są nieodłącznym elementem dbania o stan techniczny budynków oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Istnieją różne rodzaje przeglądów technicznych, a ich częstotliwość jest ściśle określona przez przepisy prawa budowlanego.

Przegląd roczny

Przegląd roczny budynku to przegląd, który należy przeprowadzić co najmniej raz w roku. Jego celem jest sprawdzenie stanu technicznego budynku oraz wykrycie ewentualnych usterek, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowników. Przegląd roczny budynku obejmuje kontrolę takich elementów jak: instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne, drzwi i okna, dach, elewacja, schody oraz windy.

Przegląd pięcioletni

Przegląd pięcioletni budynku to przegląd, który należy przeprowadzić co pięć lat. Jego celem jest dokładniejsza kontrola stanu technicznego budynku oraz wykrycie usterek, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowników. Przegląd pięcioletni budynku obejmuje kontrolę takich elementów jak: konstrukcja nośna budynku, fundamenty, stropy, ściany zewnętrzne, instalacje przeciwpożarowe oraz klimatyzacyjne.

Warto zauważyć, że przeglądy techniczne są obowiązkowe dla wszystkich budynków oraz obiektów budowlanych, a ich brak lub niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kar finansowych. Dlatego też, właściciele i zarządcy budynków powinni regularnie przeprowadzać przeglądy techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.

Obowiązki i odpowiedzialności związane z przeglądem technicznym

A technician inspects a building, checking for structural integrity and safety. Blueprints and tools are scattered around the site

Rola właściciela i zarządcy w procesie przeglądu

Właściciel lub zarządca budynku jest odpowiedzialny za przeprowadzenie przeglądu technicznego budynku zgodnie z wymaganiami ustawy o prawie budowlanym. Właściciel lub zarządca budynku powinien zadbać o to, aby przegląd techniczny był przeprowadzony zgodnie z wymaganiami prawnymi i technicznymi, a także aby wszelkie usterki i uszkodzenia zostały naprawione w odpowiednim czasie.

Właściciel lub zarządca budynku powinien również zapewnić, że osoba przeprowadzająca przegląd techniczny ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie.

Kwalifikacje wymagane od osoby przeprowadzającej przegląd

Osoba przeprowadzająca przegląd techniczny budynku powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie budownictwa. W zależności od rodzaju przeglądu technicznego, wymagane kwalifikacje mogą się różnić.

W przypadku przeglądu technicznego budynków mieszkalnych, osoba przeprowadzająca przegląd powinna mieć kwalifikacje inżyniera budownictwa lub architekta. W przypadku przeglądu technicznego budynków jednorodzinnych, właściciel budynku może przeprowadzić przegląd samodzielnie, jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

W przypadku przeglądu technicznego budynków o dużej skali, osoba przeprowadzająca przegląd powinna mieć doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów technicznych budynków o podobnej skali i złożoności.

Elementy składowe przeglądu technicznego

A technician inspecting a building with a checklist and tools in hand. The building's exterior and interior are being thoroughly examined for any structural or safety issues

Przegląd techniczny budynku to kompleksowa kontrola stanu technicznego budynku i jego elementów, która ma na celu zapewnienie bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji obiektu. Przegląd techniczny jest wymagany przez prawo budowlane i musi być przeprowadzony w określonych terminach.

Kontrola stanu technicznego budynku

Kontrola stanu technicznego budynku jest jednym z elementów przeglądu technicznego. W ramach tej kontroli sprawdzany jest ogólny stan techniczny budynku oraz jego elementów, takich jak balustrady, balkony, loggie, przewody kominowe, otoczenie oraz przejścia przyłączy instalacyjnych. W przypadku wykrycia usterek lub uszkodzeń, przeprowadza się niezbędne naprawy.

Przegląd instalacji i urządzeń

Kolejnym elementem przeglądu technicznego budynku jest kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowej, elektrycznej i kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku. W ramach tej kontroli sprawdzane są m.in. stan techniczny instalacji, poprawność ich wykonania oraz bezpieczeństwo użytkowania. W przypadku wykrycia usterek lub uszkodzeń, przeprowadza się niezbędne naprawy.

Podsumowując, przegląd techniczny budynku to ważny element zapewnienia bezpieczeństwa i bezawaryjnej eksploatacji obiektu. W ramach przeglądu przeprowadza się kontrolę stanu technicznego budynku oraz instalacji i urządzeń, co pozwala na wykrycie usterek i uszkodzeń oraz ich naprawienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *