Przejdź do treści

Gwarancja na roboty budowlane – najważniejsze informacje

 • przez

Gwarancja na roboty budowlane to zagadnienie, które dotyczy zarówno inwestorów, jak i wykonawców. Jest to forma zabezpieczenia przed ewentualnymi wadami lub niedociągnięciami w trakcie realizacji prac budowlanych. Warto poznać podstawowe informacje na temat gwarancji, aby w razie potrzeby móc skorzystać z jej przysługujących uprawnień.

A construction worker pointing to a "Gwarancja na roboty budowlane" sign on a building site

Pierwszym krokiem do zrozumienia gwarancji na roboty budowlane jest jej odróżnienie od rękojmi za wady. Rękojmia jest formą ochrony prawnej, która przysługuje klientowi na podstawie ustawy. Natomiast gwarancja to dobrowolne zobowiązanie wykonawcy, który udziela jej inwestorowi w umowie. Gwarancja zazwyczaj obejmuje określony czas, w którym wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych wad lub niedociągnięć.

Warto również zwrócić uwagę na to, że gwarancja na roboty budowlane może obejmować różne elementy, takie jak np. instalacje elektryczne, hydrauliczne, czy dachy. Dlatego przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować, co obejmuje gwarancja i na jakich zasadach jest udzielana. Dzięki temu inwestor będzie miał pewność, że w razie problemów będzie mógł skorzystać z przysługujących mu uprawnień.

Podstawowe informacje o gwarancji na roboty budowlane

A construction site with various building materials, tools, and equipment scattered around. A sign displaying "Basic Information about Construction Work Warranty" is prominently displayed

Gwarancja na roboty budowlane to jedno z najważniejszych zabezpieczeń inwestora przed wadami w wykonaniu prac. Warto wiedzieć, że gwarancja jest dobrowolna i wynika z umowy między wykonawcą a inwestorem.

Gwarancja na roboty budowlane jest udzielana na określony czas, który jest ustalany w umowie. Zazwyczaj wynosi on 2-5 lat. W tym czasie wykonawca jest odpowiedzialny za wady w wykonaniu prac, które powstały w wyniku jego winy lub z winy osób, których zatrudnił.

Ważne jest, aby w umowie precyzyjnie określić, co obejmuje gwarancja na roboty budowlane. Zazwyczaj obejmuje ona wady w wykonaniu robót, które powstały w wyniku błędów wykonawcy lub z winy osób, których zatrudnił.

Warto również pamiętać, że gwarancja na roboty budowlane nie jest równoznaczna z rękojmią za wady. Rękojmia przysługuje z mocy samej ustawy i jest nieodłącznym elementem umowy o roboty budowlane. Z kolei gwarancja jest dobrowolna i wynika z umowy między wykonawcą a inwestorem.

Podsumowując, gwarancja na roboty budowlane to ważne zabezpieczenie inwestora przed wadami w wykonaniu prac. Warto wiedzieć, że jest to dobrowolna forma zabezpieczenia i wynika z umowy między wykonawcą a inwestorem. Warto również precyzyjnie określić, co obejmuje gwarancja na roboty budowlane w umowie oraz pamiętać, że nie jest ona równoznaczna z rękojmią za wady.

Zakres gwarancji na roboty budowlane

A construction site with various tools and materials, such as cement mixers, scaffolding, and bricks, surrounded by safety barriers and caution signs

Gwarancja na roboty budowlane to zabezpieczenie dla inwestora przed wadami wykonania robót budowlanych. Zakres gwarancji na roboty budowlane jest określany w umowie zawieranej między wykonawcą a inwestorem.

Czas trwania gwarancji

Czas trwania gwarancji na roboty budowlane jest określany w umowie. Zazwyczaj wynosi on od 12 do 24 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że czas ten może być wydłużony w przypadku, gdy wykonawca zobowiąże się do tego w umowie.

Elementy objęte gwarancją

Gwarancja na roboty budowlane obejmuje wady wynikające z nieprawidłowego wykonania robót budowlanych. W szczególności dotyczy to wad wynikających z błędów projektowych, materiałowych lub wykonawczych.

W ramach gwarancji na roboty budowlane, wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wad, które pojawią się w trakcie trwania gwarancji. W przypadku, gdy wady te nie zostaną usunięte, inwestor ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu.

Warto pamiętać, że zakres gwarancji na roboty budowlane może być różny w zależności od umowy zawieranej między wykonawcą a inwestorem. Dlatego też, przed podpisaniem umowy, warto dokładnie przeanalizować jej postanowienia i skonsultować się z prawnikiem.

Procedura reklamacyjna w ramach gwarancji

A customer submitting a warranty claim for construction work, with paperwork and a concerned expression

Jak zgłosić wadę

W przypadku stwierdzenia wady w wykonanym dziele, należy jak najszybciej zgłosić ją wykonawcy. Wadę można zgłosić ustnie lub pisemnie, jednak dla celów dowodowych zaleca się zawsze sporządzenie pisemnej reklamacji. W reklamacji należy dokładnie opisać wadę oraz określić, jakie działania oczekuje się od wykonawcy w celu jej usunięcia.

Odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady wynikające z nieprawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane. W ramach gwarancji na roboty budowlane, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie uzgodnionym z inwestorem. W przypadku braku porozumienia co do terminu, wykonawca ma obowiązek usunąć wadę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji.

Proces rozpatrywania reklamacji

Po otrzymaniu reklamacji, wykonawca ma obowiązek ustosunkować się do niej w ciągu 14 dni. W odpowiedzi na reklamację, wykonawca może zaproponować inwestorowi jedno z trzech rozwiązań:

 • usunięcie wady
 • wymianę wadliwego elementu
 • obniżenie ceny w przypadku, gdy usunięcie wady jest niemożliwe lub nie uzasadnia swojego kosztu

Jeśli wykonawca nie wywiąże się z obowiązku usunięcia wady w terminie, inwestor ma prawo zlecić usunięcie wady na własny koszt i żądać zwrotu poniesionych kosztów od wykonawcy.

Prawa konsumenta a gwarancja na roboty budowlane

A construction site with completed building structures and equipment, showcasing the concept of consumer rights and guarantee for construction work

Konsument, który zamawia roboty budowlane, ma prawo do ochrony swoich interesów. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w wykonanych pracach, konsument może skorzystać z gwarancji na roboty budowlane. Gwarancja ta jest udzielana przez wykonawcę na określonych przez niego zasadach.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumenta, konsument ma prawo do reklamacji w przypadku wad towaru lub usługi. W przypadku robót budowlanych, konsument może skorzystać z gwarancji na roboty budowlane, która jest dodatkowym zabezpieczeniem dla konsumenta.

W przypadku wystąpienia wad lub usterek w wykonanych pracach, konsument może zgłosić reklamację do wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad lub usterek w terminie i na zasadach określonych w umowie. Jeśli wykonawca nie spełni swojego obowiązku, konsument może skorzystać z gwarancji na roboty budowlane.

W umowie zawieranej między konsumentem a wykonawcą powinny być określone warunki udzielania gwarancji na roboty budowlane. Konsument powinien dokładnie zapoznać się z treścią umowy i zwrócić uwagę na zapisy dotyczące gwarancji.

Ważne jest również to, aby konsument pamiętał o terminach składania reklamacji. Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumenta, konsument ma na to 2 lata od daty odbioru robót budowlanych. Jednakże, w umowie może być określony inny termin.

Podsumowując, gwarancja na roboty budowlane jest dodatkowym zabezpieczeniem dla konsumenta w przypadku wystąpienia wad lub usterek w wykonanych pracach. Konsument powinien dokładnie zapoznać się z treścią umowy i zwrócić uwagę na zapisy dotyczące gwarancji.

Najczęstsze problemy i jak ich unikać

Common construction problems and how to avoid them. Important information about building warranties

Typowe wady budowlane

Podczas budowy domu lub innego obiektu budowlanego, mogą pojawić się różnego rodzaju wady. Poniżej przedstawione są najczęstsze z nich:

 • Nieszczelność dachu – może prowadzić do zalania i zniszczenia elementów konstrukcyjnych domu.
 • Problemy z izolacją – prowadzą do utraty ciepła i zwiększenia kosztów ogrzewania.
 • Nierówności w posadzkach – mogą prowadzić do trudności w ustawianiu mebli i powstawania nierówności w podłogach.
 • Wady w instalacjach – mogą prowadzić do awarii i niebezpieczeństwa dla mieszkańców.

Zapobieganie problemom z gwarancją

Aby uniknąć problemów z gwarancją na roboty budowlane, inwestor powinien:

 • Starannie wybrać wykonawcę – powinien to być doświadczony i rzetelny fachowiec.
 • Dokładnie przeczytać umowę – powinna ona zawierać informacje na temat gwarancji i rękojmi oraz warunki ich udzielania.
 • Dokładnie sprawdzić wykonaną pracę – należy dokładnie przejrzeć wykonane prace i zgłosić wszelkie wady wykonawcy.
 • Regularnie konserwować i serwisować obiekt – regularna konserwacja i serwisowanie obiektu pozwala na szybkie wykrycie i naprawienie ewentualnych usterek.

W przypadku pojawienia się wad, inwestor powinien niezwłocznie zgłosić je wykonawcy i zażądać naprawy lub wymiany wadliwych elementów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *