Przejdź do treści

Dziennik budowy – jak prowadzić i dlaczego jest on ważny?

  • przez

Dziennik budowy to jeden z najważniejszych dokumentów budowlanych, który służy do rejestrowania przebiegu robót budowlanych oraz dokumentowania zdarzeń i okoliczności występujących w trakcie ich realizacji. Jest to dokument urzędowy, który musi być prowadzony przez każdego inwestora, który występuje o decyzję o pozwoleniu na budowę. Wpisy do dziennika budowy są potrzebne, aby właściwie ocenić budowę, montaż lub rozbiórkę budynku pod względem technicznym.

A construction diary - a table with plans, a pencil, and a ruler. A construction site in the background, with workers and equipment

W dzienniku budowy zapisywane są wszystkie istotne zdarzenia, które dokumentują przebieg robót budowlanych. Dziennik budowy może być prowadzony w formie papierowej lub elektronicznej. Rejestry i dzienniki budowy stanowią dowód na przestrzeganie prawa, a ich prowadzenie jest obowiązkowe. Każdy rejestr ma swoje cechy szczególne, a w artykule zostaną opisane najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia dziennika budowy.

W artykule zostaną przedstawione informacje na temat tego, co to jest dziennik budowy, jakie informacje powinny się w nim znaleźć oraz kto jest odpowiedzialny za jego prowadzenie. Czytelnik dowie się również, jakie są różnice między prowadzeniem dziennika budowy w formie papierowej, a elektronicznej oraz jakie są korzyści z korzystania z elektronicznego dziennika budowy.

Podstawowe informacje o dzienniku budowy

A construction journal lies open on a cluttered desk, filled with notes and sketches. A pencil and ruler rest on top, ready for use

Definicja i cel dziennika budowy

Dziennik budowy jest urzędowym dokumentem, który służy do dokumentowania przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności występujących w toku ich realizacji. Jego celem jest właściwe ocenienie budowy, montażu lub rozbiórki budynku pod względem technicznym.

Dziennik budowy jest jednym z najważniejszych dokumentów zaliczanych do dokumentacji budowlanej. Jego prowadzenie jest obowiązkiem inwestora lub jego przedstawiciela, a także kierownika budowy. Zgodnie z prawem budowlanym, dziennik budowy musi być prowadzony od momentu rozpoczęcia budowy do czasu zakończenia, poprzez zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o jej zakończeniu albo przez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Prawne aspekty prowadzenia dziennika

Prowadzenie dziennika budowy regulowane jest przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183). Zgodnie z tym dokumentem, dziennik budowy powinien zawierać m.in. informacje o:

  • datach rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
  • wykazie wykonawców i podwykonawców,
  • rodzaju i ilości wykorzystanych materiałów,
  • wynikach badań laboratoryjnych oraz próbach i pomiarach,
  • zdarzeniach i okolicznościach mających wpływ na przebieg robót budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe i jego brak lub niedopełnienie formalności może skutkować sankcjami prawnymi. Dlatego też, inwestorzy powinni dokładnie przestrzegać przepisów dotyczących prowadzenia dziennika budowy.

Proces rejestracji i prowadzenia dziennika

A registration process and construction diary - a person writing in a logbook with a pen, surrounded by construction materials and equipment

Wniosek o wydanie dziennika budowy

Wniosek o wydanie dziennika budowy powinien zostać złożony przed rozpoczęciem prac budowlanych. Wniosek może złożyć samodzielnie inwestor, właściciel budynku lub działający w ich imieniu pełnomocnik. Wniosek podlega dodatkowej opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Wniosek o wydanie dziennika budowy może zostać złożony za pośrednictwem internetu poprzez profil zaufany lub e-dowód. Alternatywnie, wniosek można złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą.

Elektroniczny dziennik budowy i system EDB

Od lipca 2022 roku, obowiązek prowadzenia dziennika budowy będzie dotyczył również budów mniejszych niż 50 m². W przypadku budów większych, dziennik budowy będzie musiał być prowadzony w formie elektronicznej za pomocą systemu EDB.

System EDB jest dostępny dla każdego, kto posiada profil zaufany lub e-dowód. Dzięki temu, osoby odpowiedzialne za prowadzenie dziennika budowy mogą wprowadzać wpisy z dowolnego miejsca, za pomocą komputera, tabletu lub smartfona.

Kto i jak wprowadza wpisy

Wpisy do dziennika budowy powinny być dokonywane na bieżąco przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie budowy. Wpisy powinny zawierać datę, godzinę, opis czynności oraz imię i nazwisko osoby, która wykonała daną czynność.

W przypadku elektronicznego dziennika budowy, wpisy mogą być dokonywane przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie budowy, za pomocą systemu EDB. W przypadku tradycyjnego dziennika budowy, wpisy mogą być dokonywane ręcznie przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie budowy.

Po dokonaniu wpisów, dziennik budowy musi zostać zarejestrowany w Starostwie Powiatowym. Termin zarejestrowania dziennika budowy wynosi 7 dni od daty rozpoczęcia prac.

Zawartość i wpisy do dziennika budowy

A construction journal with notes and sketches, surrounded by building materials and tools

Dziennik budowy jest oficjalnym dokumentem, w którym rejestruje się przebieg robót budowlanych oraz wszelkie zdarzenia i okoliczności zachodzące w trakcie ich wykonywania. Prawidłowe prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkiem kierownika budowy lub inwestora, który zlecił wykonanie prac budowlanych.

Obowiązkowe wpisy i czynności

Wpisów do dziennika budowy należy dokonywać na bieżąco, w miarę postępu prac budowlanych. Wpisy te powinny zawierać informacje o wykonanych pracach, wykorzystanych materiałach, czasie ich trwania oraz o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach, które wpłynęły na przebieg robót budowlanych.

Ponadto, do dziennika budowy należy dokonywać wpisów dotyczących czynności geodezyjnych, takich jak pomiary i wytyczanie granic działki, a także wpisów dotyczących inspekcji przeprowadzanych przez inspektora nadzoru budowlanego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy.

Inspekcje i nadzór nad przebiegiem robót

W trakcie wykonywania robót budowlanych, inspektor nadzoru budowlanego ma za zadanie kontrolować ich przebieg oraz dbać o przestrzeganie przepisów prawa budowlanego. Inspektor ten ma prawo przeprowadzać inspekcje w każdym momencie wykonywania robót budowlanych, a także ma prawo żądać wprowadzenia zmian w prowadzeniu dziennika budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego natomiast odpowiada za nadzór nad jakością wykonywanych robót budowlanych oraz za kontrolowanie ich zgodności z projektem budowlanym. Inspektor ten ma prawo przeprowadzać inspekcje w każdym momencie wykonywania robót budowlanych, a także ma prawo żądać wprowadzenia zmian w prowadzeniu dziennika budowy.

W przypadku gdy kierownik budowy nie prowadzi dziennika budowy w sposób właściwy lub jego prowadzenie jest niedostateczne, inspektor nadzoru budowlanego ma prawo nałożyć na niego karę pieniężną lub w skrajnych przypadkach, wstrzymać lub zakończyć prace budowlane.

Wnioski z wpisów do dziennika budowy stanowią ważne źródło informacji dla projektanta oraz dla nadzoru autorskiego, który odpowiada za kontrolę zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem budowlanym. Dlatego też, prowadzenie dziennika budowy jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowości wykonania prac budowlanych.

Zmiany i odpowiedzialność w dzienniku budowy

A construction journal with tools, plans, and safety equipment laid out on a table, with a building site in the background

Zmiana kierownika budowy i jej wpływ na dziennik

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi wprowadzić odpowiednie zmiany do dziennika budowy i przejąć odpowiedzialność za dalsze prowadzenie dokumentacji. Wpisy dotyczące prac wykonanych przez poprzedniego kierownika budowy powinny być dokładnie opisane, a nowy kierownik budowy powinien wskazać datę, od której przejął prowadzenie dziennika budowy.

Konsekwencje prawne nieprawidłowości

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, dziennik budowy jest obowiązkowy i musi być prowadzony przez inwestora lub przez osobę przez niego upoważnioną. Za nieprawidłowości w prowadzeniu dziennika budowy grożą kary finansowe, w tym mandaty. W przypadku braku wpisów lub nieprawidłowego ich prowadzenia, organ nadzoru budowlanego może odmówić wydania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Wpisy do dziennika budowy powinny być dokonywane na bieżąco i dokładnie odzwierciedlać postęp prac. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braku wpisów, inwestor może ponieść odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z takiego stanu rzeczy.

Warto również zaznaczyć, że prowadzenie dziennika budowy może wpłynąć na koszt budowy. Cena dziennika budowy zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj dokumentacji, liczba wpisów czy czas trwania budowy. Jednakże, koszt prowadzenia dziennika budowy jest niewspółmiernie mniejszy w porównaniu z kosztami wynikającymi z nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji i ewentualnych konsekwencji prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *